CMYK_BASE_M_300ppi.jpg
CMYK_MONO_M_300ppi.jpg
CMYK_SQ_M_300ppi.jpg